Check list-työkalusta apua nuorten miesten tavoittamisessa kulttuurin pariin

Uutiset

Hanna-Mari Mykkänen teki yhteisöpedagogi (AMK) opinnäytteensä Miesten vuoron -hankkeelle. Hän selvitti, miten vailla työ- ja koulutuspaikkaa olevia 18-29  -vuotiaita miehiä saataisiin osallistumaan kulttuuritoimintaan ja tuottamaan kulttuurisisältöjä. Kohderyhmä ei ole työssä, koulutuksessa tai varusmiespalveluksessa ja sen vuoksi ei ole selkeää reittiä, jonka kautta nämä nuoret tavoitettaisiin helposti. Työ- ja koulutuspaikan puuttumisen on todettu olevan yksi tekijä, joka voi aiheuttaa nuorelle syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten on tutkittu olevan kaikkein epäaktiivisimpia kulttuurisisältöjen kuluttajina. Taide- ja kulttuuritoiminnan hyvinvointivaikutuksista on tutkitussa tiedossa positiivisia tuloksia, joten sitä pyritään hyödyntämään myös syrjäytymisen ehkäisyssä. Syrjäytymiseen liittyy usein mielenterveys- tai päihdeongelmia ja lisäksi ennakkoluulot taidetta ja kulttuuria kohtaan saattavat olla voimakkaita, joten kulttuuritoimintaan innostaminen voi olla haastavaa. Tästä syystä Mykkäsen työssä toiseksi keskeiseksi teemaksi nuorten tavoittamisen lisäksi tutkia, miten nuoret saataisiin innostumaan toimintaan osallistumiseen.

Työtä varten Mykkänen haastatteli viittä kohderyhmään kuuluvaa miestä, kahta nuorten kanssa työskentelevää kulttuurialan asiantuntijaa sekä yhtä markkinointialan asiantuntijaa. Selvityksessä keskeisimpiä havaintoja olivat, että parhaiten nuoret tavoittaa käyttämällä jo olemassa olevia verkostoja ja pyrkimällä selvittämään mahdollisimman tarkasti, nuorten omia toiveita ja tarpeita toiminnalle. Tällä tavoin toiminnan järjestäjä pystyy kohdentamaan viestintänsä oikein.

Muita työn olennaisia tuloksia olivat, että kohderyhmälle toimintaa järjestettäessä erityisen tärkeää on rakentaa ja ylläpitää nuoren luottamusta sekä lähteä nuorten yksilölliseltä mukavuusalueelta. Toiminnassa tärkeimmiksi asioiksi nousivat nuoria kiinnostava sisältö, rajattu ikäjakauma sekä kohderyhmän tunteva ja tilannetajuinen ohjaaja. Mykkäsen työstä selvisi, että luottamus rakentuu portaittain ja jo viestinnässä ja markkinoinnissa on osoitettava kunnioitusta sekä nuorten maailman ymmärtämistä.

Aineiston pohjalta Mykkänen tuotti Check list -työkalun, jonka avulla  nuorten miesten kohderyhmälle toimintaa järjestävä voi kehittää ja tehdä toimintaansa sekä viestintää kohderyhmälähtöisesti.

Kuvassa Nuortentalo Katutason A-Men -ryhmäläiset valmistavat neulanreikäkameroita.

Lähde:

Mykkänen, Hanna-Mari 2019. Osallistamisesta osallistumiseen. Miten taide- ja kulttuuritoiminnan järjestäjät voisivat paremmin ottaa huomioon vailla koulutus- ja työpaikkaa olevat nuoret miehet? Humanistinen ammattikorkeakoulu,  kansalaistoiminta ja nuorisotyö, opinnäytetyö.

 

Last modified: 9 toukokuun, 2019